Ogłoszenia i przetargi « wróć do poprzedniej strony
  • Informacje o ogłoszeniu (dodano 30.08.2017)

Termin składania ofert

do dnia 29-09-2017 (aktualizacja 22-09-2017)

 

Nazwa zamawiającego

BESKID MEDIA SP. Z O. O.

Numer ogłoszenia

1052515

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 września 2017r do godz. 12:00 wyłącznie na Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem na kopercie: „Projekt i Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej w technologii FTTH na terenie obszaru inwestycyjnego nr 3.2.24.44b _Bielski część B”
na adres:

Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach, kod pocztowy 32-650, ul. Kościuszki 115
Otwarcie ofert nie jest jawne.

Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Ofertę sporządza się w języku polskim (dotyczy także wszystkich załączników);
2) Ofertę należy obowiązkowo sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3) Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki, winny być podpisane oraz opatrzone pieczęcią imienną przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela;
4) Za prawidłowo złożony podpis uznaje się, podpis własnoręczny z pieczątką imienną osoby/osób upoważnionej do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym/statutem założycielskim. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone ważne pełnomocnictwo określające jego zakres;
5) Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione do reprezentowania;
6) Ewentualne poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę;
7) Zaleca się, aby wszystkie strony dokumentacji ofertowej były spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie;

Wykaz obowiązkowych załączników do oferty:
1) Aktualny dokument rejestrowy (tj. wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą ogłoszenia postępowania);
2) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca saldo posiadanych środków lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3 000 000 PLN (wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert);
3) Opłacona polisa od odpowiedzialności cywilnej;
4) Wykaz zrealizowanych robót w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie;
5) Wykaz zasobów kadrowych dla realizacji zamówienia na Załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnieniami budowlanymi;
6) Karty katalogowe oferowanych rozwiązań technicznych wskazanych w OPZ w pkt 6;
7) Rachunek Zysków i Strat z ostatnich 2 lat obrotowych;
8) Aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy);
9) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 6

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

popc@beskidmedia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Pustelnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 33 484 19 02

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj”) w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze Bielski część B.

Zakres prac obejmuje:
• Przeprowadzenie wizji lokalnej trasy i/lub budynku;
• Przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej;
• Podłączenie jednostek oświatowych;
• Przygotowanie wystąpienia o prawo drogi w imieniu Zamawiającego;
• Prace budowlane:
o Typowe prace związane z budową sieci doziemnej;
o Budowa rurociągu telekomunikacyjnego;
o Instalacja studzienek kablowych;
o Instalacja szafy wewnętrznej;
o Instalacja szafy zewnętrznej;
o Budowa przyłącza energetycznego do szafy zewnętrznej;
o Budowa linii napowietrznej;
o Wykonanie przewiertów;
o Odtworzenie nawierzchni;
o Wciąganie lub wdmuchiwanie kabla do kanalizacji kablowej, przepustów lub rurociągów;
o Instalacja samonośnego kabla podwieszanego;
o Instalacja przełącznicy (ODF);
o Instalacja oraz spawanie Muf połączeniowych;
o Instalacja sprzęgacza (splittera);
o Przygotowanie i spawanie kabla abonenckiego w mufie połączeniowej i zostawienie zapasu kabla abonenckiego przy złączu;
o Instalacja szafy wewnętrznej, zawierającej ODF, switch, router, access point wi-fi, wraz z zasilaniem;
o Spawanie termiczne i zakończenie włókien;
o Pomiar gotowego łącza światłowodowego;
• Prace związane z budową sieci kablowej;
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
• Dostawa kompletu materiałów do budowy części pasywnej sieci FTTH;
• Dostawa i uruchomienie urządzeń części aktywnej GPON, tj. koncentrator OLT, switch warstwy 3, urządzenia abonenckie ONT;
• Wykonanie przyłączy do odbiorców sieci wraz z montażem i uruchomieniem terminala ONT.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. W związku z tym, iż załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia jest materiałem poufnym Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia do Zamawiającego, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej popc@beskidmedia.pl o udostępnienie w/w dokumentu. Zamawiający po uprzednim podpisaniu przez Wykonawcę Umowy o Poufności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego przekaże w/w dokumentację.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: żywiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest prowadzone w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy (zwanego dalej Wykonawcą) zamówienia obejmującego zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej w technologii FTTH doziemnej i napowietrznej według kluczowych zadań zaplanowanych do realizacji w harmonogramie i zgodnie z zakresem kategorii kosztów wyszczególnionych w projekcie pn. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Powiatu Żywieckiego” (nr projektu: POPC.01.01.00-24-0139/17-00). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
Głównym celem projektu jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej o standardzie NGA, zapewniającej dostęp do sieci Internet o przepustowości minimum 100Mbit/s.

Cele szczegółowe projektu o charakterze ilościowym:
• Liczba utworzonych węzłów dostępowych [szt.] – 16;
• Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.] – 4;
• Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s [szt.] – 17 961;
• Liczba użytkowników końcowych [szt.] – 2100;
• Długość sieci szerokopasmowej – 715 km;
• Dodatkowe jednostki oświatowe podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 102;

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj”) w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze Bielski część B.

Kod CPV

45231600-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45230000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232320-1 Kablowe linie nadawcze
45231112-3 Instalacja rurociągów
45314310-7 Układanie kabli
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32420000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32420000-3 Urządzenia sieciowe
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna
32412110-8 Sieć internetowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotowy projekt musi być zrealizowany najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) Posiadają niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, oraz zasoby kadrowe. Zapewnią potencjał techniczny odpowiedni do zrealizowania zamówienia tj:
- wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie) zrealizowali co najmniej dwie budowy szerokopasmowej sieci światłowodowej rozumianej jako obiekt liniowy w rozumieniu prawa budowlanego o łącznej wartości netto co najmniej 7 000 000 PLN i o łącznej długości sieci co najmniej 300 km (bez współbieżności liczonych trasowo) w tym co najmniej jedna budowa o długości sieci co najmniej 150 km (bez współbieżności liczonych trasowo);
2) Dysponują następującymi zasobami kadrowymi:
- Kierownikiem budowy, który posiada ponad 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub nadzorowania robót budowalnych w zakresie sieci światłowodowej i posiada uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci przewodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą bez ograniczeń;
- Projektantem, który posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w sporządzaniu projektów budowy linii światłowodowych i posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci przewodowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN;
2) Osiągnęli średni roczny przychód ze sprzedaży (roczny obrót) w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych w wysokości min 10 000 000 PLN w każdym roku;

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały opisane w SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Pełna lista załączników została opisana w SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty spełniające wszystkie warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu, oceniane będą wg następujących kryteriów:
1. Całkowita cena brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia - waga 90 punktów;
2. Długość okresu gwarancji jakości i rękojmia - waga 10 punktów;

Zasady oceny kryterium nr 1 Całkowita cena brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia:

A. Ocena złożonych ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena ta winna być wskazana w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

C = (Cn / Co) x 90
90 - waga kryterium

gdzie:

• C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Całkowita cena brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia ”
• Cn – najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie,
• Co – cena brutto w ocenianej ofercie


B. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 90,00.

Zasady oceny kryterium nr 2 Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi:

A. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

S = (Sb / Smax) x 10
10 - waga kryterium

gdzie:

• S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi”,
• Sb – okres gwarancji badanej oferty,
• Smax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert.

B. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 10,00. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

C. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, a maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

3. Obliczenie łącznej liczby punktów uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie obliczona na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryterium „Całkowita cena brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia” i kryterium „Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi” zgodnie ze wzorem:

R = C + S

gdzie:

• C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Całkowita cena brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia”
• S – liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi”
• R – łączna liczba punktów (suma) przyznanych Wykonawcy (spośród ofert podlegających ocenie) w kryterium „Całkowita cena brutto za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia” i kryterium „Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi”

Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100,00.

4. Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (zgodnie z zasadą, iż jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to zaokrąglenie następuje „w górę”, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to zaokrąglenie następuje „w dół”).

Wykluczenia

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane z Zamawiającym na podstawie „Wytycznych w Zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wyklucza się również podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

BESKID MEDIA SP. Z O. O.

Adres

Tadeusza Kościuszki 115

32-650 Kęty

małopolskie , oświęcimski

Numer telefonu

334841919

Fax

BRAK

NIP

5492417339

Tytuł projektu

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Powiatu Żywieckiego

Numer projektu

POPC.01.01.00-24-0139/17-00
 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Data wpłynięcia oferty: 29.09.2017
Cena brutto oferty: 21 217 500,00 zł
 
 
Beskid Media realizuje projekt w ramach działania operacyjnego POPC.01.01.00-24-0139/17-00 „Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu” o nazwie: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego". Więcej informacji na stronie: popc.beskidmedia.pl